Facebook

Allâhü Teâlâ'nın Hasmı Olacak Üç Sınıf İnsan


Resûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:

Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurmuştur: 

“Üç (sınıf insan) vardır ki kıyâmet gününde ben onların hasmıyım;

Bana (mukaddes ismime) yemin edip de sonra ahdini bozan kimse. 

Hür bir insanı köle diye satıp da onun bedelini yiyen kimse. 

Tuttuğu işçiyi çalıştırıp da ücretini vermeyen kimse.

Cenâb-ı Hakk’ın, üç sınıf insanın kıyâmet gününde hasmıyım, dâvâcısıyım buyurması, bu üç sınıfın göreceği azâbın şiddetini ifâde eder. Bu husûmet-i ilâhiyenin bütün zâlimlere şâmil olduğu muhakkak ve kat’î olduğu halde burada bu üç sınıfın husûsî olarak zikredilmesi de bunlara taalluk edecek azâbın şiddetinde daha bir husûsiyet bulunduğuna delâlet eder.

Allâhü Teâlâ’nın ismini anarak verilen yemini bozmak, Allah adına yapılması vâcib olan ihtiramı bozup parçalamaktır ki büyük bir cinayettir. Hiç şüphesiz bu cinayeti işleyen şahıs, Allâh’ın gadabına uğramayı ve en ağır cezayı çekmeyi hak etmiştir.

Zulümle hür bir adamı esir pazarında satmak, İslâm şerîatının emniyete almaya çalıştığı şahsî hürriyete tecavüzdür. Bu da en ağır bir cinâyettir. İslâm, esâreti kaldırmayı, hiç olmazsa bu zavallı esirler için hürlerin yaşadığı hayatın temin edilmesini emir buyurmuştur. İslam şerîatı, Müslümanların, birbirinin şahsî hürriyetine taarruz etmelerine ve netice olarak bir içtimâî kargaşanın vukûuna kayıtsız kalmamıştır.

Bir kişiyi karşılıksız, ücretsiz olarak çalıştırmak da hür kimsenin satılması derecesinde zulümdür.

(Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi) 

İSİMLERİMİZ: Erkek: Hüseyin, Kız: Hüsniye

Yorum Gönder

0 Yorumlar